Bezoek onze braderie op het Loswalfestival in mei 2023

Het Loswalfestival is een jaarlijks terugkerend evenement. Het Loswalfestival biedt een gevarieerd programma voor jong en oud. Een van onze hoogtepunten is de braderie. Met zo’n 150 kramen is deze braderie een van de grootste braderieën uit de omgeving. Door het gevarieerde aanbod is er voor iedere bezoeker wel iets te vinden. Het Loswalfestival wordt gehouden op in mei 2023.

 

Wat is er te doen tijdens de braderie op het Loswalfestival? 

Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur
Het Loswalfestival is een familie-evenement dat de bezoekers trakteert op een gezellige braderie. Het grote aanbod van mooie producten, hebbedingetjes en gadgets valt al jaren bij de bezoekers in de smaak. Naast de braderie wordt er ook een sportmarkt en een kindermarkt georganiseerd. Diverse demonstraties en workshops zorgen voor een interactief en afwisselend programma.
Er worden activiteiten georganiseerd op en rondom de Loswal en op het water. Een dag waar jong en oud zich volop vermaken.

 

Zondag van 11.00 – 17.00 uur
Wegens groot succes zal dit jaar ook een braderie op zondag worden gehouden. Naast de braderie wordt ook de zeer succesvolle veiligheidsdag weer georganiseerd.

 

Het programma voor 2023 volgt nog.

Loswal Festival 2022

Kraam of grondplaats huren op de braderie?


Stichting Loswalfestival organiseert in mei 2023 op zaterdag en zondag een gezellige braderie voor het hele gezin

Een gevarieerde braderie vol mooie producten, leuke hebbedingetjes, gadgets en more. Een van de grootste braderieën uit de omgeving met wel 150 kramen.

Informatie met data over een kraam of grondplaats huren volgt. U kunt zich voor 1 en/of twee dagen opgeven. Bekijk daarvoor de informatie hieronder.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn?
Klik dan hieronder op “Huur een Kraam” of stuur een email naar loswalbraderie@gmail.com

 

Informatie Standhouders

Informatie voor standhouders

 

 • U kunt zich voor 1 of meerdere dagen opgeven
 • Afmeting marktkraam L 400cm x B 110cm 
 • De kramen zijn voorzien van een dakje (zeil)
 • Er zijn marktkramen en grondplaatsen beschikbaar
 • De kramen staan om de 2 à 3 geschakeld aan elkaar
 • De afmeting van een grondplaats is variabel
 • Alleen volwassenen, 18 jaar en ouder, kunnen een kraam of grondplaats huren 
 • De standhandelaar krijgt uiterlijk een week voordat het evenement van start gaat bericht over het evenement. Informatie over aanvangstijden etc. zal via mail worden verzonden
 • Is de inschrijving definitief dan dient de standhouder een aanbetaling te doen van 15 euro. Bij annulering door de standhouder wordt de aanbetaling niet geretourneerd
 • Verkoop van drank, sap, ijs of andere (vloeibare) dranken is niet toegestaan tenzij de organisatie dit schriftelijk heeft toegezegd
 • ​Een auto achter de kraam is alleen mogelijk na goedkeuring van de organisatie
 • Uitbouwen naar voren, achteren of naar de zijkant van een standplaats is alleen toegestaan op de daarvoor toegewezen standplaatsen

 

Zaterdag 16 mei 2020 (informatie voor mei 2023 volgt)

Braderie

 • Tijd: 10.00 uur tot 17.00 uur.
 • U kunt vanaf 08.00 uur het marktterrein op om uw kraam of grondplaats in te richten.
 • Auto’s dienen om 09.30 uur van het marktterrein af te zijn
 • Vanaf 17.00 uur kunt u met de auto weer het marktterrein op, eerder is niet toegestaan i.v.m. de veiligheid de bezoekers en standhouders
 • Om 19.00 uur moet de kraam/grondplaats zijn ontruimd
 • De standplaats dient netjes achter gelaten te worden. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

Zondag 17 mei 2020 (informatie voor mei 2023 volgt)

Braderie

 • Tijd: 11.00 uur tot 17.00 uur.
 • U kunt vanaf 09.00 uur het marktterrein op om uw kraam of grondplaats in te richten.
 • Auto’s dienen om 10.30 uur van het marktterrein af te zijn
 • Vanaf 17.00 uur kunt u met de auto weer het marktterrein op, eerder is niet toegestaan i.v.m. de veiligheid de bezoekers en standhouders
 • Om 19.00 uur moet de kraam/grondplaats zijn ontruimd
 • De standplaats dient netjes achter gelaten te worden. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.​

Kostenoverzicht standplaats huren 2020
(actuele prijzen voor 2023 volgen)

Standplaats verhuur vanaf 39.50 euro

Actie! 
​2 dagen een standplaats huren?
€65,-

​Runt u een stichting een vereniging of bent u een kunstenaar dan huurt u een standplaats voor €30 per dag

Actie! 
​2 dagen een standplaats huren?
€50,-

Reglement

Verkoop van drank, sap, ijs en/ of andere (vloeibare) dranken
Verkoop van drank, sap, ijs en/ of andere (vloeibare) dranken is niet toegestaan tenzij de organisatie dit schriftelijk heeft toegezegd. Hier wordt dan ook streng opgelet. Indien u geen toestemming heeft van de organisatie en u verkoopt het hierboven genoemde dan kan dit betekenen dat u wordt verwijderd van het evenement. De huur voor de standplaats wordt niet geretourneerd. 

Artikel 1

1.     Dit reglement is van toepassing op een ieder die als standhouder aan de door het Loswalfestival georganiseerde braderie, kramenmarkt en of kunstmarkt deelneemt.


2.     Tevens zijn alle van overheidswege geldende voorschriften van kracht.


3.     Met “deelnemer” wordt in dit reglement bedoeld het bedrijf, stichting, vereniging en zijn personeel/ vrijwilliger dat zich heeft ingeschreven voor het door het Loswalfestival georganiseerd evenement en wiens inschrijving als zodanig door de organisatie is geaccepteerd.

Artikel 2

1.    Deelname aan de braderie, sportmarkt, kindermarkt en of kunstmarkt is definitief na bevestiging van de organisatie en betaling van de standhuur.


2.    De standhuur dient voldaan te worden middels het betalen van het door de stichting toegekende bedrag. Dit bedrag dient over te worden gemaakt op rekeningnummer: NL72ABNA0611370379. De standhouder dient voorafgaand een aanbetaling te doen van  15

Artikel 3

1.    In geval de inschrijver zich om welke reden dan ook terugtrekt, op welk tijdstip dan ook, blijft hij verantwoordelijk voor betaling van de oorspronkelijke huursom, tenzij de organisatie anders beschikt, worden te betalen kosten niet gewijzigd of kwijtgescholden.


2.    Indien 1 uur voor het tijdstip waarop de braderie voor het publiek wordt opengesteld een deelnemer de hem toegewezen standruimte niet heeft ingericht, kan de organisatie zonder sommatie of ingebrekestelling over de ruimte beschikken.

Artikel 4

1.    De organisatie behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren. Ook op de dag van het evenement kunnen standhandelaren worden geweigerd. Hierover de beslist de organisatie. 

2.    Tevens is de organisatie gerechtigd om een deelnemer tijdelijk of geheel van deelname uit te sluiten in geval van misdraging door de deelnemer, zijn personeel dan wel zijn genodigden.

Artikel 5

1.    Onderverhuur van standplaatsruimte is niet toegestaan.


2.    Het kosteloos ter beschikking stellen of afstaan van standruimte aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de organisatie.


Artikel 6

1.    Het is niet toegestaan andere producten te verkopen dan de door deelnemer middels het inschrijfformulier aangemeld bij de organisatie en als zodanig geaccepteerd door de organisatie.


2.    De organisatie is gerechtigd goederen van de braderie, sportmarkt, kindermarkt en/ of kunstmarkt te verwijderen die niet als zodanig door de deelnemer op het inschrijfformulier zijn aangemeld.

Artikel 7

1.    Indien de organisatie door oorzaak van welke aard ook niet in staat is de verhuurde ruimte ter beschikking te stellen aan deelnemer, zal de organisatie niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.


2.    Indien de braderie, sportmarkt, kindermarkt en/ of kunstmarkt geen doorgang kan vinden, om welke reden ook, zal de organisatie niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade. De kraamhuur/ standplaats huursom zal niet worden teruggestort. 

3.    Indien de braderie, sportmarkt, kindermarkt en/of kunstmarkt gedeeltelijk geen doorgang kan vinden, om welke reden ook, blijft de deelnemer verantwoordelijk voor de betaling van de oorspronkelijke huursom. Tenzij de organisatie anders beschikt, worden te betalen kosten niet gewijzigd of kwijtgescholden.


4.    Indien de braderie, sportmarkt, kindermarkt en/ of kunstmarkt in zijn geheel geen doorgang kan vinden, om welke reden ook, blijft de deelnemer verantwoordelijk voor de betaling van de oorspronkelijke huursom. Tenzij de organisatie anders beschikt, worden te betalen kosten niet gewijzigd of kwijtgescholden.

Artikel 8

1.    De deelnemer is verplicht gedurende de openingstijden voor publiek tijdens de gehele duur van het evenement de gehuurde standruimte met een voldoende assortiment artikelen en met personeel bezet te houden. 

2.    Het is niet toegestaan voor de officiële sluitingstijd voor 
publiek reeds met inpakken van goederen dan wel demonteren van de stand te beginnen.

Artikel 9


1.    Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: Belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, kamer van koophandel, Hoofdbedrijfschap detailhandel, Hoofdbedrijfschap Ambachten, etc.

2.    Alleen met toestemming van de organisatie en na betaling van het verschuldigde bedrag
mogen auto’s achter, voor of naast de kraam geparkeerd worden.


3.    Het is deelnemers niet toegestaan de stand zodanig op te bouwen en/of in te richten dat medestandhouders, publiek en/of personeel van de organisatie hiervan hinder ondervinden. Gangpaden dienen te allen tijde vrij te worden gehouden.


4.    Bij niet opvolging van aanwijzingen gegeven door of namens de organisatie en/of brandweer, politie kan de organisatie overeenkomstige maatregelen treffen op kosten van de deelnemer.


Artikel 10

1.    Schade aan goederen of diefstal van goederen die zich bevinden in het evenementengebied of op bijhorende terreinen zijn voor rekening en risico van de deelnemer.

2.    De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de verzekering van zijn goederen en/of zijn personeel dat zich bevind in het evenementengebied dan wel op bijhorende terreinen.


3.    De organisatie of zijn personeel is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan aan goederen of personen veroorzaakt door of in verband met deelname aan de braderie, sportmarkt, kindermarkt en/ of kunstmarkt.

4.    Evenmin is de organisatie of zijn personeel aansprakelijk voor de schade aan derden, veroorzaakt door het gebruik van de stand of veroorzaakt door het personeel van de deelnemer.


5.    De deelnemer van de braderie, sportmarkt, kindermarkt en/of de kunstmarkt vrijwaart de organisatie van vorderingen van derden uit deze hoofde.


Artikel 11


1.    De deelnemer is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel en/of zijn inzendingen, op welke wijze dan ook, aan goederen en/of personen werkzaam bij of in opdracht van de organisatie wordt veroorzaakt.


2.    De deelnemer van de braderie, sportmarkt, kindermarkt en/ of de kunstmarkt vrijwaart de organisatie van alle aanspraken die anderen ter zaken zouden kunnen doen gelden.


Artikel 12


1.    Vaststellen van de standruimte en indeling geschiet door de organisatie en is bindend voor de deelnemers, zowel wat betreft standafmeting als plaats.


2.    Afwijking van de standruimte, standplaats en indeling is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de organisatie.


Artikel 13


1.    Het is niet toegestaan op de braderie, sportmarkt, kindermarkt en/ of kunstmarkt op bijhorende terreinen, zonder schriftelijke toestemming van de organisatie, prijslijsten, nieuwsbrieven, reclamefolders en/of andere informatieverstrekkende goederen uit te delen. Tenzij de organisatie anders beslist.

2.    De in artikel 13 lid 1 omschreven activiteit is uitsluitend toegestaan vanaf de standruimte die de deelnemer toegewezen heeft gekregen van de organisatie.


Artikel 14


1.    Indien de gehuurde standruimte niet tijdig is ontruimd, is de organisatie gerechtigd, in of bij de ruimte aanwezige goederen, materialen en/of emballage van deelnemer, te doen verwijderen en op te slaan, dit alles op kosten van deelnemer.


3.    De standruimteweer terug te brengen in de staat, waarin zij aan de deelnemer ter beschikking werd gesteld. Dit betekend ook de standruimte schoon achter laten en eigen vuil mee te nemen. De door de organisatie te maken kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

Artikel 15


1.    In gevallen waarin dit reglement en de toepasselijke deelnemingsvoorwaarden niet voorzien blijkt te zijn, beslist de organisatie.

 
Artikel 16

1.    Elektriciteitskabels moeten zodanig zijn bevestigd, dat niemand ermee in
aanraking kan komen of erover kan struikelen.

2.    Indien er snoeren of kabels naar attracties, kramen en/of andere objecten moeten worden gebracht, dienen deze op minstens 2,50 meter hoogte te hangen of over de grond voorzien van een mat om ongelukken te voorkomen.

3.    Spelobjecten en attracties dienen te voldoen aan de vervaardigingsvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.

4.    De exploitanten van de inrichtingen dienen certificaten van goedkeuring op eerste aanvraag ter inzage te verstrekken aan medewerkers van de politie, de brandweer en van de gemeente.

5.    De standhouder is verplicht zorg te dragen, dat in de attracties al die maatregelen worden getroffen welke redelijkerwijs kunnen worden verwacht ter waarborging van de veiligheid van het publiek, dat zich in of nabij de attracties bevindt.

6.    Bij het plaatsen van objecten dient men rekening te houden met het kunnen passeren van brandweermaterieel (minimale doorrijdbreedte 3,50 meter, hoogte 4,20 meter, bochtstraal R7 en hellingbaan maximaal 7%). Op de fietspaden geldt een minimale doorloopbreedte van 2,00 meter.

7.    Het is verboden objecten op zodanige wijze te plaatsen dat de brandweer in het onmiddellijk gebruik van de brandkranen en overige bluswaterwinplaatsen wordt belemmerd.

8.    Bij levensbedreigende situaties zullen de nood- en hulpdiensten gebruik maken van iedere mogelijke route die zij nodig achten, waarbij deze diensten en of de organisatie niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventueel ontstane schades.

Artikel 18

1.    Afvalwater (sanitair, schoonmaak of als gevolg van het bereiden van eetwaren) dient te worden opgevangen, te worden afgevoerd en elders op de gebruikelijke wijze te worden geloosd. Het lozen van afvalwater in rioolputten of elders op het terrein is verboden.

2.    In objecten, waarin benzinemotoren worden gebruikt, moeten in het object een voor dat object geschikt brandblusapparaat aanwezig zijn van voldoende inhoud. 18.3 Wanneer het naar het oordeel van de commandant van de brandweer noodzakelijk is, moeten meerdere blusmiddelen aanwezig zijn.

3.    Het gebruik van LPG anders dan brandstof voor de verbrandingsmotor voor de voortstuwing van een motorvoertuig is ten strengste verboden.

4.    Wanneer zulks naar oordeel van de brandweer noodzakelijk is, moeten exploitanten van andere dan in de vorige artikelen genoemde inrichtingen zorgdragen voor de aanwezigheid van de nodige blusmiddelen.

5.    Het plaatsen van kramen, is de houder van de stand verplicht de (rook- en stank) overlast tot een minimum te beperken en indien nodig te voorkomen.

6.    Apparatuur en toestellen voor koken, bakken, braden, roosteren, roken of warmhouden dient brandveilig en stevig zijn geplaatst op een onbrandbare en de warmte slecht geleidende ondergrond.

7.    Op elke eventueel te gebruiken gasfles (butaan- of propaangas met een gasinhoud van ten hoogste 0,26 m3) moet een drukregelaar zijn aangebracht die door middel van een goedgekeurde propaanbestendige slang (volgens NEN 5654) aan het gaskomfoor of de gasapparatuur is verbonden.

8.    De onder punt 3 genoemde slang moet over de volle lengte van de slangpilaren van de drukregelaar en het gaskomfoor worden geschoven en aan beide zijden met een slangklem worden vastgezet.

9.    Een barbecue, een spit of (paling)rokerij moet stevig en brandveilig zijn geplaatst.

10. De brandstof in de barbecue, onder het spit of in een rokerij mag niet worden ontstoken met licht ontvlambare vloeistoffen zoals spiritus en dergelijke.

11. Nabij de bak- en braadapparatuur, barbecue, spit of rokerij moet een draagbaar blusmiddel (bijvoorbeeld een koolzuursneeuwblusser met een inhoud van tenminste 6 kg of een sproeischuimblusser met een inhoud van tenminste 6 kg) voor direct gebruik aanwezig zijn.

12. Nabij de kraam mogen voor bewaring van propaan of butaan ten hoogste 2 flessen met een gezamenlijke inhoud van 60 liter aanwezig zijn.

13. Op butaan- of propaanflessen moeten drukregelaars aanwezig zijn.

14. Een butaan- of propaanfles moet door de Dienst voor het Stoomwezen op zijn sterkte gunstig zijn beoordeeld en van een door deze dienst erkend geldig keurmerk zijn voorzien.

15. Een butaan- of propaanfles, waarvan de goedkeuring door de dienst voor het Stoomwezen niet of blijkens de ingeponste datum meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, mag niet in of nabij de kraam aanwezig zijn.

16. De drukcilinder moet zodanig worden vastgezet dat omvallen uitgesloten is.

17. Een bakoven moet zijn voorzien van een goed functionerende thermostaat of een andere beveiligingsregeling die bij oververhitting van de olie of het vet, automatisch de gastoevoer stopt.

18. In de directe nabijheid van frituur- en/of bakpannen moeten goed passende metalen deksels, voorzien van één of meer handgrepen aanwezig zijn om bij het in brand geraken van de inhoud, de frituur- en/of bakpannen te kunnen afdekken.

19. Een bakoven moet op een onbrandbare en de warmte slecht geleidende ondergrond worden geplaatst.

20. In de kraam/ grondplaats dient tenminste één blustoestel (poederblusser – inhoud 7 kg / koolzuur­sneeuwblusser – 6 kg/) aanwezig zijn. Het blustoestel moet op een direct bereikbare plaats zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het blustoestel moet ten minste één keer per jaar door een deskundige op de goede werking worden gecontroleerd.

Artikel 19

21. Alcoholhoudende dranken mogen niet worden verkocht door standhouders op de braderie.

Aanvulling
Voorschriften gebruik van butaan, propaan en LPG 
1.         In of nabij de kraam mogen voor bewaring van butaan of propaan ten hoogste twee flessen, elk met een waterinhoud van ten hoogste 26,2 liter, aanwezig zijn. Op elke eventueel te gebruiken gasfles moet een drukregelaar zijn aangebracht die door middel van een goedgekeurde propaanbestendige slang (volgens NEN 5654) aan het gaskomfoor of de gasapparatuur is verbonden. De slang moet zijn voorzien van de opdruk NEN 5654 en het productiejaar en mag maximaal twee jaar oud zijn. De slang moet over de volle lengte van de slangpilaren van de drukregelaar en het gaskomfoor worden geschoven en aan beide zijden met een slangklem worden vastgezet.
2.         De drukcilinder moet zodanig worden vastgezet dat omvallen uitgesloten is.
3.         Een butaan- of propaanfles moet voldoen aan het Warenwetbesluit Drukapparatuur (WBDA) en moet zijn gekeurd door een aangewezen Keuringsinstelling (AKI).
4.         Het gebruik van LPG anders dan als brandstof voor de verbrandingsmotor ten behoeve van de voortstuwing van een motorvoertuig is ten strengste verboden.

Aandachtspunten aanbieden bederfelijke eet- en drinkwaren
5.         Het bereiden van bederfelijke eet- en drinkwaren mag alleen in een bedrijfsruimte. Het is verboden om eet- en drinkwaren in de privékeuken te bereiden en die vervolgens te verkopen.
6.         Bederfelijke eet- en drinkwaren moeten altijd worden bewaard op de wettelijk voorgeschreven temperatuur. Gekoeld bewaren beneden 7°C (hiervoor moet een koelgelegenheid van voldoende capaciteit beschikbaar zijn met afstelbare temperatuur) of warm bewaren boven 60°C.
7.         Eet- en drinkwaren mogen uitsluitend verkocht worden vanuit een (markt)kraam, die – met uitzondering van de voorkant – volledig afgesloten is met schoon, winddicht zeildoek.
8.         De tijdelijke bedrijfsruimte dient zo te zijn ontworpen en ingericht, dat deze eenvoudig is schoon te houden en er geen verontreiniging van eet- en drinkwaren kan plaatsvinden. Wanneer de aard van de werkzaamheden het noodzakelijk maakt om onverpakte eet- en drinkwaren met de handen aan te raken, moet er een voorziening aanwezig zijn om de handen goed te kunnen wassen (bijvoorbeeld door het ‘installeren’ van een jerrycan met een kraantje met regelmatig te vervangen schoon water, voorzien van zeep (pompje) en papieren handdoekjes).
9.         Oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren moeten van deugdelijk materiaal zijn vervaardigd en heel en schoon zijn.
10.      Er moet een goede en deugdelijke voorziening zijn voor het afvoeren van afval.
11.      Tijdens het evenement mogen alleen de eenvoudige handelingen worden verricht die nodig zijn om een product gereed te maken voor directe consumptie, zoals afbakken, frituren en broodjes beleggen.
12.      Voorraadvorming is niet toegestaan, ook niet tijdens piekverkoop; de op een bepaald moment maximaal toegestane aanwezige hoeveelheid producten is één bakeenheid (de hoeveelheid die in één keer wordt gebakken of bereid).

Tot mei 2023!

Loswal Festival

Locatie
Venserkade 2
1112 CG
Diemen
loswalfestival@gmail.com

Algemene vragen
loswalfestival@gmail.com
Braderie
loswalbraderie@gmail.com
Sportmarkt
sportmarktdiemen@gmail.com
Kindermarkt
loswalkindermarkt@gmail.com

Stichting Loswalfestival Diemen

Rekeningnummer ABNAMRO:
NL72 ABNA 0611370379


Kamer van Koophandel nummer:
34296784

Translate »